Header
Hướng Dẫn Đăng Ký Chính Thức
Mục đích đăng ký sớm: Đăng ký sớm chỉ đăng ký tên học phần dự định sẽ học trong kỳ. Phòng Đào tạo Sau Đại học sẽ xây dựng thời khóa biểu cho từng học phần dựa trên thông tin này. Khi có thời khóa biểu hoàn chỉnh cho K15, học viên vào trang web để đăng ký thời khóa biêu cá nhân bằng chức năng Đăng ký thường.

1. Để đăng ký học các học viên truy cập trang web của trường theo địa chỉ : http://www.hup.edu.vn/ -> click vào mục "Quản lý đào tạo" bên phải trang web

(Nếu đăng ký trong phòng máy trong trường học viên gõ địa chỉ : http://192.168.11.3:81   để vào trang đăng ký)
   
2.Hệ thống sẽ ra trang đăng ký của học viên :

  3.Học viên chọn vào mục "Sinh viên" Sau đó nhập Tên đăng nhập : Mã học viên
                                                                                    Mật khẩu                                                                                                   : Mã học viên

Ví dụ : Học viên :

Lê Thị Loan sẽ phải nhập:
  Tên đăng nhập : CH15001
 Mật khẩu                   : CH15001

4. Sau khi đăng nhập học viên chọn mục "Đăng ký sớm" - > chọn mục "Đăng ký học phần tín chỉ ngành 1"

5. Học viên chọn nút "Đăng ký học" tương ứng mỗi học phần trên danh sách, những học phần được đăng ký sẽ đẩy xuống lưới dữ liệu bên dưới.
Nếu muốn hủy học phần đã chọn, nhấn nút "Hủy đăng ký".
      Học viên chọn đủ số môn học, số tín chỉ tối thiểu tối đa theo q
uy định trong kỳ và bấm vào nút "Lưu kết quả đăng ký"

6. Quá trình đăng ký
sớm thành công
54815 lượt truy cập
Các thông báo khác